publicaties

Factsheets ondernemers in M4H

Factsheets van verschillende ondernemers in M4H. SuGu, LabHotel, Studio Roosegaarde, Atelier van Lieshout en Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Klik hier om de factsheets van ondernemers in M4H te bekijken.


Stadshavens Rotterdam; het Innovation District. 

Stadshavens Rotterdam presenteert het Rotterdam Innovation District. Innovation Districts zijn gebieden waar vooruitstrevende instellingen en bedrijven clusteren en zich verbinden met start-ups, bedrijfsincubators en bedrijfsversnellers. Er is ook ruimte; ruimte om te experimenteren, ruimte voor partnerships, voor kruisbestuivingen. Het Innovation District van Stadshavens Rotterdam heeft het allemaal.

Klik hier om de glossy Stadshavens Rotterdam; het Innovation District te downloaden. 

Position paper Rotterdam Innovation District

Innovation Districts wereldwijd zijn gebieden waar vooruitstrevende instellingen en bedrijven clusteren en zich verbinden met start-ups, bedrijfsincubators en bedrijfsversnellers. Het onderzoek van Deloitte levert de harde bewijzen dat Merwe-Vierhavens en RDM Rotterdam aan alle karakteristieken voldoen van een innovation district.

Klik hier om het position paper Rotterdam Innovation District te downloaden (alleen in het Engels).

Ontwikkel mee in M4H 

Samenvatting ontwikkel strategie Merwe-Vierhavens.

Klik hier om Ontwikkel mee in M4H te downloaden. 

Stadshavens Rotterdam is op stoom

Handige flyer met een beknopte beschrijving van het programma!

Klik hier om de flyer Stadshavens Rotterdam is op stoom te downloaden.

Structuurvisie Stadshavens Rotterdam
De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 29 september 2011 unaniem ingestemd met de lange-termijnkoers voor de ontwikkeling van Stadshavens Rotterdam. De structuurvisie voor Stadshavens Rotterdam is opgesteld door de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Het plangebied omvat de deelgebieden Merwe-/Vierhavens, Rijn-/Maashaven, Waal-/Eemhaven en RDM/Heijplaat. De structuurvisie is een planvorm uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Een structuurvisie beschrijft de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in de komende decennia. De structuurvisie vormt het kader voor de daarna op te stellen bestemmingsplannen.

Klik hier om de structuurvisie Stadshavens Rotterdam te downloaden.

Werk in uitvoering
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in samenwerking, planvorming en commitment. Steeds meer marktpartijen en kennisinstellingen zien de potentie en zijn bereid om als partners daadwerkelijk in het stadshavensgebied te investeren. De nieuwe brochure van Stadshavens Rotterdam laat zien welke eerste uitvoeringsprojecten zichtbaar worden. We zijn begonnen!

Klik hier om de brochure Werk in Uitvoering te downloaden.

Creating on the Egde
In het document ‘1600 hectare Creating on the Edge’ is de koers voor de ontwikkeling van het stadshavensgebied vastgelegd. Vijf strategieën staan centraal: Re-inventing Deltatechnology (stadshavens als proeftuin voor energietransitie en klimaatadapatie en –mitigatie), Volume & Value (kwantiteit en kwaliteit in de haven, met een accentverschuiving van ‘harde’ havenactiviteiten naar hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid), Crossing Borders (fysieke en sociaal-economische verbindingen tussen de havenbekkens en de omliggende stadswijken), Floating Communities (drijvend wonen, werken en recreëren) en Sustainable Mobility (vlot en duurzaam vervoer in het stadshavensgebied, met o.m. openbaar vervoer over water).

Klik hier om 1600 hectare Creating on the Edge te downloaden.

Uitvoeringsstrategie 2007-2015
De ‘koers’ is de basis voor de Uitvoeringsstrategie met daarbinnen een mobiliteitsstrategie, een duurzaamheidsstrategie, een investeringsstrategie en ‘best practises’. De Uitvoeringsstrategie is op zijn beurt de basis voor vier gebiedsplannen (voor de onderscheidene stadshavensgebieden). Het Uitvoeringsprogramma 2007-2015 bevat 14 businesscases binnen deze vier gebieden die nader worden uitgewerkt. Zo zal circa 35 hectare bedrijventerrein worden opgeleverd. Verder wordt er 375.000 m2 bruto vloeroppervlak opgeleverd voor kantoren en bedrijven, detailhandel en horeca, leisure, onderwijs en andere voorzieningen. Ongeveer 3500 extra werknemers zullen in het gebied aan de slag kunnen en de bouw van ruim 2000 woningen voegt 4000 nieuwe bewoners toe. De geplande leisure voorzieningen trekken tussen de 100.00 en 150.000 bezoekers per jaar; 250.000 m2 buitenruimte wordt opnieuw ingericht.

De realisatie van de businesscases vergt een publieke investering van 710 miljoen euro, waarvan al 340 miljoen is gedekt. In het kader van de Nota Ruimte gelden wordt aan het Rijk een bijdrage gevraagd van 101,7 miljoen euro.

Klik hier om 1600 hectare Uitvoeringsprogramma 2007-2015 te downloaden.

Gebiedsplannen (concept januari 2009)
Haven en stad raken op innovatieve wijze met elkaar verweven in de Stadshavens van Rotterdam. Van west naar oost zullen logistieke havenactiviteiten geleidelijk overgaan in kennisintensieve bedrijvigheid, opleidingen, woon- en werkmilieus voor pioniers en luxe woonvormen. Iedere stadshavens behoudt een eigen identiteit. Samen vormen ze het economisch scharnierpunt van haven en stad. Het programma ‘ 1600 hectare Creating on the Edge’ krijgt concreet invulling in vier gebiedsplannen, voor de deelgebieden Rijn-Maashaven, Merwe-Vierhavens, Waal-Eemhaven en het RDM terrein.

Klik hier om het gebiedsplan Rijn-Maashaven te downloaden.

Klik hier om het gebiedsplan Merwe-Vierhavens te downloaden.

Klik hier om het gebiedsplan Waal-Eemhaven te downloaden.

Klik hier om het gebiedsplan RDM terrein te downloaden.